پرگار
متون و مقالات شخصی وگردآوری شده درحیطه زندگی وشغلی _ دبیر ریاضی 
قالب وبلاگ
از دادن پاسخ سوالات به صورت یک سویه معذورم این روش آموزش درست نیست دانش آموز باید برای رسیدن به جواب

هدایت شود و خودش پاسخ را پیدا کند

1-چند عدد طبیعی وجود دارد که گرد شده آنها با تقریب کمتر از 10 عدد 90 می شود؟

   راهنمایی :           اگر بخواهی عددی را با تقریب کمتر از  10  گرد کنی رقمی که دارای ارزش دهگان است را

  مشخص کن سپس به رقم سمت راست آن دقت کن اگر 5 یا بیشتر باشد به رقم مشخص شده یک واحد اضافه کن و به

جای رقم های دارای ارزش کمتر صفر قرار بده و  اگر کمتر از بود بدون افزایش به جای  رقم های  دارای ارزش

کمتر صفر قرار بده  اعداد طبیعی  83  تا  96  را امتحان کن به جواب می رسی


2 - روی یک خط چند نقطه قرار دهیم تا تعداد نیم خط ها دو برابر پاره خط ها باشد؟

اگر n را تعداد نقطه ها فرض کنیم تعداد نیم خط ها برابر با 2n است و تعداد پاره خط ها از رابطه  2 / ( 1 - n( n 

به دست می آید با توجه به این روابط داریم  : 

                                                                                      2n =  2  [ n(n - 1) / 2 ]    

                                                                                      2n =     n (n - 1) 

                          در این معادله  n  را حساب کنید به جواب می رسید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ادامه دارد ...


موضوعات مرتبط: آموزش ریاضی
[ 92/08/04 ] [ 0:0 ] [ جعفر کشته گر ]

لطفاً به ادامه مطلب برویدموضوعات مرتبط: آموزش ریاضی
ادامه مطلب
[ 92/07/30 ] [ 23:51 ] [ جعفر کشته گر ]


لطفاً به ادامه مطلب بروید


موضوعات مرتبط: آموزش ریاضی
ادامه مطلب
[ 92/02/27 ] [ 1:33 ] [ جعفر کشته گر ]

لطفاً به ادامه مطلب برویدموضوعات مرتبط: آموزش ریاضی
ادامه مطلب
[ 91/09/04 ] [ 21:5 ] [ جعفر کشته گر ]
لطفاً به ادامه مطلب بروید

موضوعات مرتبط: آموزش ریاضی
ادامه مطلب
[ 91/09/02 ] [ 17:46 ] [ جعفر کشته گر ]

 

ارائه نمونه های ازفعالیت های خارج ازکلاس برای

((پایه  اول راهنمایی)):

1 - تهیه روزنامه دیواری (شامل مقاله، تاریخچه زندگی دانشمندان ریاضیدان، معما ، جدول با مفاهیم ریاضی ، جدول عددی ، لطیفه ، شکل های هندسی ، مساله های جالب ریاضی و . . .)

2 -  ساختن وسایل کمک آموزشی مانند  پرگار ، نقاله ، گونیا ، تخته پاک کن ، خط کش و . . .

3 -  تهیه وسایل کمک آموزشی مربوطه به موضوع درس و آوردن آنها به کلاس به عنوان نمونه:

عنوان درس

وسائل کمک آموزشی پیشنهادی

اعداد اعشاری

استوانه مدرج، مترخیاطی،کولیس و وزنه های مختلف ترازو

اعداد صحیح

دماسنج

 

4 ساختن پوستر و تابلو از رسم های صفحات  32، 105، 124، 156 ، 191 کتاب با چسباندن کاغذ رنگی روی مقوا  و شیوه های دیگر تابلو سازی.

5 نمودار مقسوم علیه های عددها را به صورت سه بعدی شبیه سازی کند به جای خط های رنگی از سیم های برق رنگی و به جای مقسوم علیه ها از خمیر مجسمه سازی یا توپ های پلاستیکی که هر عدد بر آنها حک شده است استفاده نماید.

6 سوزن دوزی رسم ها روی پارچه سفید با مقیاس بزرگ تر ( همان گل دوزی )

7 رسم صفحه های  56 ، 88 ، 105 کتاب را به صورت سه بعدی تهیه کنید به جای پاره خط ها از نخ و به جای کاغذ از تخته چوبی و به جای نقطه ها از میخ می توانید استفاده کنید.

8 مراحل رسم عمود منصف و نیمساز (صفحه 184 و 185) را روی مقوا با ابعاد بزرگ تر و به صورت رنگی بکشید.

9 دو زاویه   متقابل به راس  را  با دو خط کش چوبی که از وسط به وسیله پیچ و مهره لولا شده اند مجسم کنید.

10 سه حالت رسم مثلث ها را با بیان مراحل رسم و ترسیم تدریجی شکل روی مقوا نشان دهید.

11 انواع خط و مفهوم خط راست ، پاره خط و نیم خط را با رسم شکل روی مقوا مجسم کنید.


موضوعات مرتبط: آموزش ریاضی
[ 90/09/26 ] [ 0:42 ] [ جعفر کشته گر ]


ارائه نمونه های ازفعالیت های خارج ازکلاس برای((پایه  سوم راهنمایی)):

1-  تهیه روزنامه دیواری (شامل مقاله، تاریخچه زندگی دانشمندان ریاضی دان، معما ، جدول با مفاهیم ریاضی ، جدول عددی ، لطیفه ، شکل های هندسی ، مساله های جالب ریاضی و . . .)

2 -  ساختن وسایل کمک آموزشی مانند: تخته مختصات، هرم چوبی یا کاغذی ، مخروط چوبی یا کاغذی، انواع منشور ، پرگار ، نقاله ، گونیا ، تخته پاک کن ، خط کش و . . .

3 -  تهیه وسایل کمک آموزشی مربوطه به موضوع درس و آوردن آنها به کلاس به عنوان نمونه:

عنوان درس

وسائل کمک آموزشی پیشنهادی

مساحت و حجم کره

توپ پلاستیکی، استوانه مدرج

معادله خط و شیب آن

سطح شیب دار

 

 4 -  ساختن پوستر و تابلو از رسم های کتاب با چسباندن کاغذ رنگی روی مقوا  و شیوه های دیگر تابلو سازی.

5   سوزن دوزی رسم ها روی پارچه سفید با مقیاس بزرگ تر ( همان گل دوزی )

6 رسم های از کتاب که از خطوط تشکیل شده را (ص 66) به صورت سه بعدی تهیه کنید به جای پاره خط ها از نخ و به جای کاغذ از تخته چوبی و به جای نقطه ها از میخ می توانید استفاده کنید.

7 - رسم دستگاه مختصات روی ورقه آهنی و استفاده از آهن ربا رنگی به جای نقطه و پیکان های  چوبی آهن ربا دار به جای بردار.

8 نمایش سه حالت خط و دایره با توجه به شکل موجود در کتاب با ابعاد بزرگ تر و استفاده از کاغذ رنگی روی مقوا.

9 اثبات عملی رابطه فیثاغورس با استفاده از مقوا ی رنگی با توجه به شکل ترسیم شده در کتاب ریاضی.


موضوعات مرتبط: آموزش ریاضی
[ 90/09/14 ] [ 1:34 ] [ جعفر کشته گر ]


ارائه نمونه های ازفعالیت های خارج ازکلاس برای((پایه  دوم راهنمایی)):

1 -   تهیه روزنامه دیواری (شامل مقاله، تاریخچه زندگی دانشمندان ریاضی دان، معما ، جدول با مفاهیم ریاضی ، جدول عددی ، لطیفه ، شکل های هندسی ، مساله های جالب ریاضی و . . .)

2 -  ساختن وسایل کمک آموزشی مانند: تخته میخ دار با کش های رنگی جهت نمایش چند ضلعی ها، ساختن استوانه ، انواع منشور و حجم های هندسی با مقوا، ساخت تخته مختصات، ساختن پرگار ، نقاله ، گونیا ، تخته پاک کن ، خط کش و . . .

3 -   تهیه وسایل کمک آموزشی مربوطه به موضوع درس و آوردن آنها به کلاس به عنوان نمونه :

 

عنوان درس

وسائل کمک آموزشی پیشنهادی

دستگاه شمار

چرتکه ، چوب یا نی دسته بندی شده

حجم

کارتن مقوایی ، لیوان

 

4 -  ساختن پوستر و تابلو از رسم های کتاب با چسباندن کاغذ رنگی روی مقوا  و شیوه های دیگر تابلو سازی.

5   سوزن دوزی رسم ها روی پارچه سفید با مقیاس بزرگ تر ( همان گل دوزی )

6 رسم های متشکل از خطوط (صفحه های 58و205) را به صورت سه بعدی تهیه کنید به جای پاره خط ها از نخ و به جای کاغذ از تخته چوبی و به جای نقطه ها از میخ می توانید استفاده کنید.

7 مفهوم زیر مجموعه را با استفاده از نمودار ون و عضو های دلخواه روی مقوا نشان دهید.

8 نمایش دو مجموعه با چند عضو مشترک از اشیاء که روی مقوا ثابت شده اند  یک سری  در  نماد مجموعه { } و   سری دیگر در نمودار  ون که از نخ های رنگی تشکیل شده است.

9 نمایش تجسمی چند عدد در مبنا های مختلف با دسته بندی چوب کبریت ها یا  لوله های پلاستیکی (نی ساندیس) و یا چیزهای مشابه.

10 محاسبه عملی جذر عدد 31 بر روی مقوا با استفاده از کاغذهای رنگی و توضیح مراحل جذر گیری ( به مبحث جذر در کتاب مراجعه شود)

11 روش ترسیم مثلث قائم الزاویه در هر حالت (وتر و یک ضلع وتر و یک زاویه تند) به ابعاد بزرگتر در یک مقوا با نقاله _ گونیا _ خط کش و پرگار واقعی نشان داده شود ( از شکل های کتاب کمک بگیرید) .

12 تهیه مثلثی چوبی که مانند تصویر این مبحث در کتاب برش خورده باشد و با جدا کردن و کنار هم قرار دادن سه زاویه داخلی آن ثابت شود که مجموع سه زاویه داخلی هر مثلث 180 درجه است .

13 تمام چهارضلعی ها را با کاغذ رنگی ببرید و روی مقوا بچسبانید و خواص هر کدام را کنار آن بنویسید .

14 دستور مساحت دایره () را به کمک کاغذ رنگی و تقسیم دایره به 48 قسمت و تبدیل آن به شکلی نزدیک به مستطیل  ثابت کنید (صفحه 177 کتاب) مراحل این عمل را شرح دهید .

 

15 با رسم شکل های متقارن متنوع و رنگی مشابه صفحه های 181 و 186 کتاب تقارن محوری و مرکزی را توضیح دهید .


موضوعات مرتبط: آموزش ریاضی
[ 90/09/14 ] [ 1:11 ] [ جعفر کشته گر ]
از ابتدای دوران تدریسم در روستای پوروای شهرستان نکاء همواره به شاگردانم یادآوری نموده ام که ریاضی را باید مثل خطاطی و طراحی تمرین و تکرار کرد تا در ذهن ماندگار شود حفظ کردن و با چشم روخوانی کردن روش درستی برای یادگیری ریاضی نیست ...
موضوعات مرتبط: آموزش ریاضی
[ 89/12/08 ] [ 16:44 ] [ جعفر کشته گر ]

تنبیه بدنی روشی غلط برای اصلاح رفتار ناهنجار دانش آموزان است اما باید عواملی که موجب استفاده معلم از این روش نادرست می شود را شناسایی کنیم و رفع نماییم تا به هدف خود یعنی حذف تنبیه از آموزش و پرورش برسیم بدیهی است که باصدور بخشنامه مشکل حل نمی شود.

 راهبرد پیشنهادی:

اول : کاهش تراکم جمعیتی کلاس؛ تعداد زیاد دانش آموز در کلاس ها موجب بی نظمی کلاس و پایین آمدن آستانه تحمل معلم می شود در حالی که در بسیاری از کشورها حداکثر دانش آموز هر کلاس 20 نفر است در کشور ما کلاس 30 و 40 نفره عادی است.

دوم : بهبود فضا و امکانات آموزشی ( میز های سه نفره - فاصله کم میز و نیمکت ها به دلیل تعداد بیش از حد دانش آموز در هر کلاس - تهویه نامطلوب و نداشتن سیستم گرمایشی و سرمایی مناسب ...  همه وهمه استرس معلم و شاگرد را افزایش می دهد )

سوم : تجدید نظر در شیوه جذب معلمان همانند : حق التدرسی ، آموزشیار نهضت ، سربازمعلم و شرکتی؛ بهترین روش معلم گیری مراکز تربیت معلم است بقیه روش ها باعث افت کیفی آموزش شده است و نتوانسته افراد متخصص و ماهر را به سیستم وارد نماید.

 چهارم : توجه به گزینه اخلاق حسنه و رئوفت اسلامی در گزینش افراد که در سال های اخیر تساهل شده است.

پنجم : تدوین قانون مناسب برای برخورد با دانش آموزان خاطی در حیطه های بی نظمی در کلاس ، مختل نمودن آموزش ، غیبت مکرر ، توهین لفظی و درگیر شدن با معلم ، انجام ندادن تکالیف ضروری برای فراگیری درس و ... (تعهد کتبی - حضور والدین مدافع فرزند - سه روز اخراج و مشاوره جواب گوی این مشکلات نیست باید از روش های همچون جریمه نقدی برای غیبت غیرموجه - هدایت دانش آموز به غیر انتفاعی به هنگام ایجاد اخلال در نظم مدرسه و ... استفاده شود. )


موضوعات مرتبط: آموزش ریاضی
[ 88/01/19 ] [ 0:4 ] [ جعفر کشته گر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

جعفر کشته گر
به نام او که هستی نام از او یافت 46 بهار را به زمستان رسانده ام لیسانس ریاضی دارم،بیست و شش سال است پای تخته گچ سپید بر سیاه جهل می سایم ...
امکانات وب